...knížky pro děti z nakladatelství Naše kniha

Zobrazit všeKnížky pro dětiLeporela pro dětiPrvní čteníMísto rýmů obrázkyDoprava a platbyKontakt
Košík: 0 (vč. DPH)
Váš košík je prázdný

Knížky Vám doručíme domů nebo do jedné z poboček Zásilkovny ve Vašem okolí. Zaplatit za ně můžete při převzetí (dobírkou) nebo předem převodem na účet.

Platba Doprava Cena
Dobírka dopravce 120 Kč vč. DPH
Dobírka do Zásilkovny 49 Kč vč. DPH
Předem převodem na účet dopravce 90 Kč vč. DPH
Předem převodem na účet do Zásilkovny 39 Kč vč. DPH

Vaši objednávku expedujeme do 4 pracovních dnů, v případě platby převodem do 4 pracovních dnů od přijetí Vaší platby.

Školy a školky mohou platit až po obdržení balíčku s fakturou.

Po e-mailové dohodě ([javascript protected email address]) je možné zásilku převzít i v Černošicích na adrese nakladatelství.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

E-SHOPU DĚTSKÁLITERATURA.CZ

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.detskaliteratura.cz provozovaném nakladatelstvím NAŠE KNIHA s.r.o., Strakonická 1601, 252 28 Černošice, IČO: 01496310, DIČ: CZ01496310, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206345, dále jen: nakladatelství NAŠE KNIHA.
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi nakladatelstvím NAŠE KNIHA, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.Vymezení pojmů

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.detskaliteratura.czjsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

  2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

  3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách www.detskaliteratura.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

  5. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

  6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

  7. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud na objednávce prokazatelně chybí údaje nutné k úspěšnému vyřízení či odeslání objednávky.

    Prodávající si vyhrazuje právo odložit vyřízení objednávky až do doby, kdy kupující uhradí všechny své dřívější nesplacené závazky, které má vůči prodávajícímu. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.Objednávkový proces

 

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
 

Způsoby platby

 

Dodací podmínky

Knihy zasíláme jako doporučenou zásilku České pošty na doručovací adresu udanou nakupujícím. V případě nezastižení adresáta na udané adrese Česká pošta skladuje zásilku sedm dní a poté ji vrací zpět prodávajícímu. V případě opakovaného doručení zásilky účtujeme znovu poštovné. Pokud si chcete objednat zboží hned, ale odeslat až později, napište tuto skutečnost do Komentáře k objednávce.
Cena dodání (poštovné a balné) - při zaslání na dobírku účtujeme poštovné a balné 90,- Kč.

Při platbě převodem na účet expedujeme zboží až po připsání platby na náš účet. Jako variabilní symbol platby použijte číslo objednávky.

Poštovné a balné při platbě převodem na účet činí 60,- KčDodací lhůta

 Prodejce se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo od přijetí platby na účet prodávajícího v případě platby převodem. Pokud kupující uvede do poznámky delší dodací lhůtu, je závazná tato dodací lhůta. Prodejce si vyhrazuje možnost delší dodací lhůty v případě, že zboží není skladem nebo jeho včasnému dodání brání jiná závažná okolnost. Kupující bude o takové situaci neprodleně informován.Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury (postačí kopie), nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:
NAŠE KNIHA s.r.o.

Strakonická 1601

252 28 ČernošiceRozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Záruční a reklamační podmínky

Pokud není uvedeno jinak, poskytujeme na zboží záruční lhůtu 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci je nutné uvést důvod reklamace (popis závady) a zřetelně vadu označit. Reklamované zboží zašlete prodejci včetně kopie dokladu vystaveného prodejcem. Dopravu zboží zpět k prodejci hradí zákazník. Zboží zaslané dobírkou nebude převzato. Reklamované zboží zasílejte na adresu:

NAŠE KNIHA s.r.o.

Strakonická 1601

252 28 Černošice

Na zásilku uveďte: „Reklamace“.Kupující může podat reklamaci:
E-mailem na adresu: obchod@nasekniha.cz, do předmětu zprávy uveďte slovo „reklamace“.
Písemně na adresu: NAŠE KNIHA s.r.o., Strakonická 1601, 252 28 Černošice.

Na zásilku uveďte: „Reklamace“.


Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů v souladu se zákonem a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na delší lhůtě. Doručení nového zboží v případě oprávněné reklamace hradí prodávající. Reklamace se nevztahují na námitky k obsahu knih.Záruční doba

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující případy:

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.Ochrana osobních údajů

Žádné osobní údaje, které nám sdělíte, nebudou nikdy poskytnuty třetímu subjektu, s výjimkou těch, kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka, jako jsou banky, pošta, expedice či dopravce apod. a na zpracování účetních a daňových dokladů, a to pouze v nutném rozsahu jejich činnosti na vyřízení objednávky (jedná se zejména o jméno, adresu, telefon, e-mail, popřípadě číslo účtu či platební karty). Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem. Zavazujeme se tedy k neposkytnutí těchto dat třetí straně a považujeme je za důvěrná. Nakládání s osobními údaji provádíme v souladu s pravidly GDPR.

Odesláním objednávky nebo vyplněním a odesláním registračního formuláře nám dáváte souhlas ke zpracování, shromažďování a používání svých osobních údajů a informací o uskutečněných objednávkách, a to na dobu, po kterou prodávající a internetový obchod provozují svou činnost, nebo do doby, než budou osobní údaje na vaše přání z databáze internetového obchodu vyřazeny.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti 11. 10. 2010. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.